De Colle
Gerrit Bleekerstraat 3
9291 BS Kollum

06 53 68 35 01
(op werkdagen tussen 8:30 – 17:00 uur)

Klún en Knoffelhakke – Dit kin net mear LET OP! Gewijzigde datum!!

Tsjonge, wat is der wat feroare yn de ôfrûne 25 jier

Over de voorstelling

Tsjonge, wat is der wat feroare yn de ôfrûne 25 jier. Fansels, wy binne wat kealer, grauwer en âlder wurden, mar dêr ha wy it yn ús foarige programma al oer hân… Wy bedoele eins typkes en útspraken dy’t jo oan ‘e oarder bringe kinne op it toaniel. Roke bygelyks, dat kin net mear en alhiel net op it poadium. En kinne wy alles noch wol sizze en spylje? Wy libje yn in cancel-kultuear.

Wat is it Fryske wurd eins? Ofsizze? Ofsiskultuer? Hawar, wy sille der yn programma 9 achter besykje te kommen. Gean mar mei ús mei en gean der mar is even foar siQen.

En miskien heare wy dan nei ôfrin fan jimme, tsja mannen: Dit kin net mear…

(De trochstreekte wurden dy kinnen net mear, dy lizze te gefoelich..)

It duo Klún en Knoffelhakke beslet út de spilers Hendrik van der Heide út Hantum en Broer Douma út Dokkum. Sûnt 1994 binne se op’n paad mei harren jûnsfoljende programma’s en dat slacht oan, want Klún en Knoffelhakke binne alle wiken wol earne op in poadium te finen. Sa stadichoan komt it duo troch hiel Fryslân en oeral is it fleurich en gesellich!

De programma’s fan Klún en Knoffelhakke litte harren it bêste omskriuwe as typkeskabaret, wêryn it publyk ek net fergetten wurdt. Klún en Knoffelhakke besykje der in sjo fol mei nuvere typkes en frjemde foarfallen fan te meitsjen. Al dy frjemde fûgels ha op ien of oare wize te krijen mei in nuveraardich ferhaal, in reade tried, dy’t Klún en Knoffelhakke altyd yn harren foarstelling besykje te stopjen. It duo hat eins mar ien doel: de minsken in noflike jûn besoargje!

De Colle
zaterdag 6 april 2024
14:00
€ 7,50
Tickets

Onze sponsoren

Dit zijn onze Business Vrienden van Theater De Colle. Wilt u ook Business Vriend worden om hiermee een zo breed mogelijk programma samen te kunnen stellen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Met hulp van deze sponsoren kunnen we het centrum van gezelligheid in Kollum blijven!